adampiast
Member Group:  Members
Ignore Member
No Photo
Member photo does not exist
 
Communications
URL
http://www.flickr.com/
Email Address
Email Console
Private Message
Send Private Message
AOL IM
ICQ
ICQ Number
Yahoo Messenger
MSN Messenger
 
Personal Info
Location
Argentina
Occupation
SeTransporWorker
Interests
Rock Collecting Blacksmithing
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Section Entries
0
Total Comments
0
Member Local Time
November 20, 2014  06:27 PM
Last Visit
October 05, 2012  06:31 AM
Join Date
October 05, 2012  06:22 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Birthday
 
Bio

Nasza pozna?ska firma oferuje fachow? i rzeteln? obs?ug?, dla klientów z ca?ej Polski.  przyczyni?o si? to mi?dzy innymi do tego, ?e wielu z nich pozytywnie si? wypowiada o naszym skupie. Nasze wieloletnie do?wiadczenie, pozwala nam na kupno samochodów powypadkowych w ka?dym stanie, dlatego mo?emy wspomóc równie? i Pa?stwa. Ponadto, dla Pa?stwa komfortu nasz skup oferuje pomoc, niezale?nie od miejsca zamieszkania. Jako jedna z d?ugoletnich firm, mo?emy dojecha? do Pa?stwa na okre?lony termin.  W wyborze kierujemy si? pewnymi modelami odpowiednich producentów (np. Ford, BMW), nie oznacza to, ?e Pa?stwa samochód nie b?dzie brany pod uwag?. Warto ju? dzi? si? przekona?, jak szybko mo?na pozby? si? jakichkolwiek problemów zwi?zanych ze sprzeda?? pojazdu.  Prawd? mówi?c, zarówno Pa?stwo, jak i my, wiemy, jak ci??ko znale?? nabywc?. Je?li maj? Pa?stwo problemy, nie chc? marnowa? czasu, nasz skup ch?tnie kupi samochody powypadkowe, za przyzwoite pieni?dze – wystarczy zapozna? si? z ofert? na naszej stronie.

Szukanie nabywcy „bitego” pojazdu, jego zbycie to w dzisiejszych czasach proces d?ugi, monotonny i nieafektowny. Dlatego nasza firma jest ?wietnym rozwi?zaniem, dla klientów z ca?ej Polski.  Swoje biuro mamy w Poznaniu, mimo to wyci?gamy pomocn? d?o? ka?demu kierowcy – z ca?ej Polski. Na rynku dzia?amy od wielu lat wed?ug prostych zasad, wspó?pracujemy tak?e z wieloma firmami. To przyczyni?o si?, i? wielu naszych klientów by?o zadowolonych ze wspó?pracy z nami. Niezale?nie wi?c od miejsca, w którym potrzebuj? Pa?stwo naszej pomocy, ch?tnie dojedziemy.  Pa?stwo maja wszelkie k?opoty z g?owy, my natomiast kupujemy samochód powypadkowy.  Wszystkie te zalety przyczyniaj? si? do tego, ?e na prawd? warto skorzysta? z naszych us?ug.  Dzi? odnalezienie osoby, która ch?tnie nab?dzie pojazd to nies?ychanie ci??kie zadanie.  Kieruj?c si? wed?ug jasnych warunków i p?ac? mo?liwie du?o kupujemy samochody powypadkowe, wspieraj?c tym samym Pa?stwa proces sprzeda?owy.

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego kupca, który zgodzi si? na dana ofert? to bardzo trudne zadanie. Mog?oby si? wydawa?, ?e b?dzie to rzecz prosta i daj?ca nawet nieco satysfakcji – w ko?cu mamy internet, gazety itd.  Na nieszcz??cie wielu osób, problemy wyst?puj? przede wszystkim, kiedy jest si? posiadaczem uszkodzonego auta.  Nasz skup oferuje w ty miejscu pomoc. Kupujemy samochody powypadkowe w ka?dym stanie, (spalone, „bite”) na terenie ca?ego kraju. Daje to pa?stwu nies?ychane mo?liwo?ci, bowiem nie b?d? Pa?stwo marnowa? wi?cej czasu na przegl?daniu og?osze?.  Trudno pa?stwu uwierzy?? Przekona? si? o tym mog? Pa?stwo w bardzo krótkim czasie.  Dzia?amy ju? od wielu lat, nasze warunki s? przejrzyste dla ka?dej osoby, w zwi?zku z czym nie by?o o nas jeszcze negatywnych opinii.  Dlatego w?a?nie namawiamy Pa?stwa, aby rozwa?yli swoj? sytuacj?, wszystkie za i przeciw.  Jako firma dzia?aj?ca na terenie kraju, wyslemy naszego pracownika cho?by dzi? .

Posiadaj? Pa?stwo „bity”, a mo?e spalony pojazd? Musz? Pa?stwo po?wi?ci? czas na znalezienie kupca, musz? Pa?stwo przeszukiwa? setki og?osze??  Taki problem na pewno sprawia dodatkowych k?opotów.  My jednak wychodzimy naprzeciw i sprawi?, ?e nie b?d? ju? Pa?stwo marnowa? czasu.  Czy jest to rzeczywi?cie mo?liwe?  Nasz skup z Poznania dokonuje skupu wszystkich aut.  Niezale?nie od stanu technicznego, kupujemy samochody powypadkowe na obszarze ca?ej Polski, mo?emy dojecha? równie? i Pa?stwa.  Dzia?amy od wielu lat, zaufa?o nam setki klientów, od których odkupili?my ponad sze?? tysi?cy aut.  Wszystko, co trzeba zrobi? to uzupe?ni? zg?oszenie na naszej witrynie. Prosz? pami?ta?, ?e to dzi?ki naszym jasnym i prostym warunkom, wiele osób zdecydowa?o si? na nasz? pomoc – jeste?my firm? solidn?, która chce aby obie strony mia?y korzy?ci z danej transakcji.  Nasi pracownicy mog? przyjecha? w dowolnym, wcze?niej ustalonym, czasie i po prostu kupi? samochód powypadkowy w dowolnym rejonie Polski – wystarczy sprawdzi?.
kupie samochód powypadkowy