lgbsokd
Member Group:  Members
Ignore Member
No Photo
Member photo does not exist
 
Communications
URL
http://www.expedia.com/
Email Address
Email Console
Private Message
Send Private Message
AOL IM
ICQ
ICQ Number
Yahoo Messenger
MSN Messenger
 
Personal Info
Location
Ireland
Occupation
Receptionist
Interests
Wargame terrain making
 
Statistics
Member Group:
Members
Total Section Entries
0
Total Comments
0
Member Local Time
November 28, 2014  07:54 AM
Last Visit
July 10, 2012  11:19 AM
Join Date
July 10, 2012  10:47 AM
Most Recent Entry
Most Recent Comment
Birthday
July 11, 1981
 
Bio

To ma sens, ?e sprawno?? wiadomej integrowania narz?dzi i lojalno?? nabywcy pójd? w parze - lecz do którego stopnia?

Jednym spo?ród centralnych detalów spektaklu integrowania sprz?tów jest Przewa?aj?ca ocena Performance - wska?nik, jaki jest u?yty do ustalania skuteczno?ci w integrowania narz?dzi w ca?ym cyklu dostawy. Metryka jest wa?ona harmonijnie z ka?dym konsumentem priorytetów dostaw. integracja systemow

Patrz?c na trzy grupy oddzielnego lojalno?ci przez tych, z dumnym oraz niskim gabarytowe Rezultacie wydajno?ci demonstruj?, i? sprawno?? jest wielkim czynnikiem niepowtarzalnym lojalno?ci. Obie grupy s? wirtualne lustrzanymi odbiciami jeden-drugiego.

Trzy czwarte zainteresowanych, które twierdz? niski efekt wydajno?ci ich uk?adów ERP integratora s? traktowane Krytycy - co oznacza, ?e?? nie poleca ich integratora oraz ma mo?liwo?? rzeczywi?cie fatalnie usta ich, kiedy zapyta?em. home

Z pozosta?ej witryny, dwie trzecie osób, które zg?aszaj? wielkie osi?gi z ich integratora systemów ERP s? rozpatrywane Promotorzy - tych wysoce przypuszczalne, ?eby poleci? swoje integratora do kumpli. dobre integracje systemów it

Ile Promotorzy autorytet na ich przedsi?biorstwa uchwa??, aby zachowa? ich integratora programów ERP? ?redni przemys? do zatrzymania nabywcy we wszystkich integratorów narz?dzi ERP jest 55% (wró? obserwacj? na popielaty pasek poni?ej).

Pasywny grupa pod jest tylko o przy ?redniej bran?owej w toku Krytycy oraz promotorzy maj? dostrzegalny autorytet w?asnego przedsi?biorstwa podejmowania decyzji.

Je?li integratorem systemów ERP wykonuje porz?dnie i tworzy Promotora, prawdopodobie?stwo tej?e spó?ki dowodz?c ich uk?adami przyrost o jakby dwadzie?cia integratora procent. Kiedy integrator nie wykona na szlachetnym poziomie posiada mo?liwo?? stworzy? krytyk, a prawdopodobie?stwo tamtego przedsi?biorstwa oszcz?dzaj?c integratora zmniejsza si? o 12 proc. integracja systemów zarz?dzania jako?ci?

Zale?no?? pomi?dzy wydajno?ci? i lojalno?ci klienta rozci?ga si? na poziomie przedsi?biorstwa, chocia? relacja nie jest tak idealne jak?e to jest na pu?apie niepowtarzalnym. Poni?szy wykres porównuje poziom retencji poprzez grupy osób ?wiadcz?ce inne noty skuteczno?ci. Naturalnie wydajno?? integratorem narz?dzi nap?dów lojalno?? klientów, jednak rz?d lojalno?ciowe pozostaj? do?? du?e mimo bezpiecznych s?abych rezultatów przez integratorów przyrz?dów.

Dlaczego istnieje silniejszy relacja mi?dzy produktywno?? i lojalno?ci na pu?apie niepowtarzalnym, ni?li na pu?apie przedsi?biorstwa? Riposta jest ?atwa, ?e?? istnieje sporo detalów do wyborze dotycz?cych wyboru projektów, jakie maj? tak porz?dny autorytet na post?powania kompanie.

Uczestnicy do?wiadczenia, które zakwalifikowanych petentów b?d? te? zachowania integratora sprz?tów poproszono o bazowy motyw tamtego. Oddzielenie krytyków z promotorów ods?ania interesuj?ce dywergencje mi?dzy obiema grupami. home.